دسته‌بندی

فرودگاه هوشمند - اینترنت اشیاء - IOT

فرودگاه هوشمند و به کار گیری اینترنت اشیاء در زندگی روزمره تا حد زیادی استفاده از انرژی را تا حد امکان بهینه می کند و در چند سال اخیر با روی کار آمدن گوشی‌های هوشمند نیاز به نرم افزار‌ها اهمیت خاصی‌ را پیدا کرده است.

ادامه
اینترنت اشیا (IoT)

اینترنت اشیا یا IOT  شبکه ای از دستگاه ها و به طور کلی اشیایی هستند که به یکدیگر متصل شده و با هم ارتباط برقرار میکنند تا وظیفه ای خاص را بدون نیاز به تعامل انسان با انسان و یا انسان با کامپیوتر انجام دهند.

ادامه