افزودن دیدگاه جدید

بله قابلیت های زیادی به هر سه نرم افزار مورد بررسی روزانه و در هر نسخه اضافه می شود، در حال حاضر ما خیلی روی جزییات تمرکز نکردیم و صرفا قابلیت های اصلی و مهم را بررسی کردیم