افزودن دیدگاه جدید

ممنون، این فضا در کشور ما باید نوسعه پیدا کنه، اینکه برنامه نویسان ببشتر با هم حرف بزنن و اطلاعات رد و بدل بشه