افزودن دیدگاه جدید

آیا این سیستم‌ها نمونه استفاده شده و در حال کار در ایران دارند؟