افزودن دیدگاه جدید

کاملا درست می‌فرمایید، محصولی مستقل است و موجودیتی جداگانه دارد، ام ابر پایه و با استفاده از کتابخانه‌های سیمفونی تهیه شده است