افزودن دیدگاه جدید

لاراول درست است که بر مبنای سیمفونی نوشته شده است، اما محصول سیمفونی نیست و موجودیتی مستقل دارد